សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" បានរៀបចំនូវ "វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអីពីវិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យបឋមនូវគុណភាពឱសថតាមរយៈ MIILAB ដោយមានការសហការជាមួយគណៈកម្មការប្រយុទ្ឋប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ "គ.ប.ផ.ក" ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាព និង សុវត្ថិភាពសង្គម នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។Posted on: 2015-05-26 03:46:46