សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" ចុះអនុស្សារណៈ យោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

ពិធីនេះប្រព្រឹត្រ្តទៅដោយមានវត្តមានឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និង តំណាងអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ LSHTM កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥។

Posted on: 2015-05-22 03:05:48