គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃស.វ.ស អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ជ និងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ewha Womans University នៃសាធរណៈរដ្ឋកូរ៉េខាងត្យូវ។

Posted on: 2015-05-19 03:21:50