នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន បានបន្តធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រតិភូនិស្សិតបានស្វែងយល់អំពីការផ្តល់សេវាសុខភាពកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យ

ប្រតិភូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ International University of Health and Welfare (IUHW) ប្រទេសជប៉ុន បានបន្តធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រតិភូនិស្សិតបានស្វែងយល់អំពីការផ្តល់សេវាសុខភាពកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យនេះ។
មុនដំណើរនិវត្តត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញ ក្រុមនិស្សិតក៏បានចូលថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចម ដែលនេះជាការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសាសនា វប្បធម៌ និងជំនឿរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

Posted on: 08/11/2017 3:18:21 PM