និស្សិតឆ្នាំទី៤ មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានជាប់អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima ប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

និស្សិត ប៉ូច រ័ត្នពិសិដ្ឋ និង និស្សិត ទុយ ដាវីន គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានជាប់អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima ប្រទេសជប៉ុន តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។
និស្សិតទាំងពីររូបនឹងត្រូវត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីបានបន្តការសិក្សាផ្នែកទន្តសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima រយៈពេល ៦ខែ។

Posted on: 08/11/2017 3:07:07 PM