សកម្មភាពប្រឡងឆមាសទី២ ផ្នែកទ្រឹស្តី (MCQ) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ របស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក និង និស្សិតថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុគិលានុបដ្ឋាក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ថ្ងៃទី១៩ កក្កដា ២០១៧)។

សកម្មភាពប្រឡងឆមាសទី២ ផ្នែកទ្រឹស្តី (MCQ) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ របស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក និង និស្សិតថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុគិលានុបដ្ឋាក នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ថ្ងៃទី១៩ កក្កដា ២០១៧)។

Posted on: 07/20/2017 9:43:58 AM