នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីតាំងទី១ នៃ ស.វ.ស Ingo NEU (អ្នកកាន់គម្រោងរបស់ ADB) បានដឹកនាំក្រុមការងារ សម្តែងការគួរសម និង ពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកសាស្រ្តាចារ្យជំនួយ សេង សុភាព សាកលវិទ្យាធិការរងនៃ ស.វ.ស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីតាំងទី១ នៃ ស.វ.ស លោក Ingo NEU (អ្នកកាន់គម្រោងរបស់ ADB ទាក់ទងនឹង Regional capacity development for strengthening resilience to climate change in the health sector in the greater Mekong sub-region) បានដឹកនាំក្រុមការងារ សម្តែងការគួរសម
និង ពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកសាស្រ្តាចារ្យជំនួយ សេង សុភាព សាកលវិទ្យាធិការរងនៃ ស.វ.ស។
ជំនួបនេះពិភាក្សាទៅលើគម្រោងទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខមាលភាព និង កិច្ចការងារផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការបណ្តុះបណ្តាល។

Posted on: 04/28/2017 2:28:33 PM