និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តផ្ទាល់លើការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូរទ័រ

វគ្គបណ្តុបណ្តាលរយៈពេល២ថ្ងៃនេះ (១៦ ដល់ ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧) បានបង្ហាញនិស្សិតឱ្យយល់ច្បាស់ពី របៀបនៃការ Login ចូល Account របស់ខ្លួន របៀបមើល និង ជ្រើសរើសសំណួរ ព្រមជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ ដំណើរការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូរទ័រនេះ គឺជាទំនើបកម្មនៃការប្រឡងរបស់ស.វ.ស ដែលមានតម្លាភាព និង ចំណេញពេលវេលា។

Posted on: 03/23/2017 10:57:49 AM