ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ "ស.វ.ស" បានផ្តល់ឈាមក្នុងការលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលបានចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមក្នុងការលើកកម្ពស់យុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងមិនគិតកម្រៃដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់ចំពោះអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមសង្គ្រោះជីវិតក្នុងថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

Posted on: 02/16/2017 8:31:41 AM