ការប្រឡងជំនាញគ្លីនិក អនុវត្តត្រាប់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ (ដើតួ) របស់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិកជំនាន់ទី៣៨ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

សកម្មភាពនៃការប្រឡងជំនាញគ្លីនិក (OSCE) របស់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិកជំនាន់ទី៣៨ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

ការប្រឡងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី​២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងនោះមានម៉ូឌុលវេជ្ជសាស្រ្ត ម៉ូឌុលសល្យសាស្រ្ត ម៉ូឌុលសម្ភព-រោគស្រ្តី និង​ ម៉ូឌុលរោគកុមារ ។
គួរជម្រាបថា នេះគឺជាលើកដំបូងដែលមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត នៃ ស.វ.ស ធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃការសិក្សារបស់និស្សិត ដោយប្តូរពីការប្រឡងផ្ទាល់មាត់ មកជាការប្រឡងជំនាញគ្លីនិកដោយផ្អែកលើការអនុវត្តត្រាប់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ (ដើរតួ) ដោយផ្ទាល់។

Posted on: 01/26/2017 8:55:45 AM