សកម្មភាពនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៅមន្ទីរពិសោធន៏បង្ហាញត្រាប់។

ស.វ.ស បានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការកែលម្អ កម្មវិធីសិក្សានៅគ្រប់មហាវិទ្យាល័យ-សាលា ឲ្យទៅជាកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្អែកលើ សមត្ថភាពជំនាញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលមានចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងឥរិយាបទវិជ្ជាជីវៈ ល្អប្រសើរ។

Posted on: 11/30/2016 10:42:09 AM