សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល "ស.វ.ស" បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការចងក្រងសៀវភៅកម្មសិក្សាគ្លីនិករបស់និស្សិតគិលានុបដ្ឋាកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

សិក្ខាសាលានេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់សិក្ខាកាមចូលរួមសរុប 
ចំនួន៣៩រូប ដែលសមាសភាពអញ្ជើញមកពីពី ស.វ.ស ២៨រូប, មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជាតិនានាចំនួន១០រូប និង តំណាងអង្គការ Health Care Volunteer International ០១រូប។
សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង អភិវឌ្ឍន៍ និង
ចងក្រងសៀវភៅកម្មសិក្សាគ្លីនិក (logbook) សម្រាប់ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដើម្បី
ជំរុញប្រសិទ្ឋភាពក្នុងការអនុវត្តន៏កម្មសិក្សាគ្លីនិក របស់និស្សិត ។

Posted on: 10/25/2016 10:04:10 AM