ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ស.វ.ស ឆ្នាំ២០១៦ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំសិក្សា២០១៦

រសៀលនេះ បេក្ខជន/នារីជាច្រើនបានបន្តមកដាក់ទិញ និង ដាក់ពាក្យប្រឡងថ្នាក់ជាតិ។ យោងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ការទទួលពាក្យប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ នឹងឈប់ទទួលនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៥.០០ល្ងាច។ សូមបេក្ខជន/នារីទាំងអស់ អញ្ជើញរួសរាន់មកដាក់ពាក្យឱ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០៩៣ ២៧៨ ៨៩៩ (រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ)។

Posted on: 10/03/2016 9:35:15 PM