និស្សិត ស.វ.ស និង និស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសឡាវ-វៀតណាម ថតរូបអនុស្សាវរីយ៏នៅ ស.វ.ស។

រសៀលនេះ ពួកគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប ទីដែល ស.វ.ស រៀបចំព្រឹត្តិការណ៏”សាកលវិទ្យាល័យរដូវក្តៅ (Université d’Eté)” សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលនិយាយភាសាបារាំងក្នុងតំបន់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ដល់ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ "ការអប់រំសុខភាព និង សហគមន៏"។

Posted on: 09/06/2016 3:31:36 PM