ព័ត៌មាន៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល រៀបចំការប្រជុំស្តីពី Cambodia Ophthalmology Residency Training (ORT)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល បានសហការជាមួយកម្មវិធីភ្នែកជាតិ និងអង្គការ Fred Hollow រៀបចំការប្រជុំស្តីពី Cambodia Ophthalmology Residency Training (ORT) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមន្ទីរពេទ្យ អង្គការដៃគូនានា។
កិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងទទួលបានធាតុចូល ក្នុងការរៀបចំវគ្គសិក្សានាពេលអនាគត។

Posted on: 08/19/2016 3:36:10 PM