សេចក្តីបំភ្លឺរបស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលស្តីពី "ការបង់ថវិកាសុំសិទ្ធិប្រឡងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល"

Posted on: 2015-03-12 03:44:57