សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សូមអបអរសាទរនូវលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនៃការកាត់បន្ថយនៃការមិនទទួលបានសេវាពន្យារកំណើតតាមតម្រូវការ ​​​​​(Unmet Need for Family Planning Rate)

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសូមអបអរសាទរនូវលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនៃការកាត់បន្ថយនៃការមិនទទួលបានសេវាពន្យារកំណើតតាមតម្រូវការ(Unmet Need for Family Planning Rate) ពី ៣៣%នៅឆ្នាំ២០០០ ដល់២៥% នៅឆ្នាំ២០០៥ មក១៧% នៅឆ្នាំ២០១០ និង១៣% នៅឆ្នាំ ២០១៤។(ប្រភពលទ្ធផលអង្កេតប្រជាសាស្រ្តនិងសុខភាព ឆ្នាំ២០០០ ២០០៥ ២០១០ និងឆ្នាំ ២០១៤)

Posted on: 2015-03-12 03:43:58

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល