កិច្ចជួបពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំស.វ.សជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃមូលនិធិមេរីយឺ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ តំណាងមូលនិធិមេរីយឺ (Merrier foundation) ដឹកនាំដោយ លោកបណ្ឌិត Emmanuel de Guibert អគ្គលេខាធិការនៃ មូលនិធិមេរីយឺ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

Posted on: 2015-03-12 03:42:32