និស្សិតស.វ.ស ដែលពូកែខាងភាសាបារាំងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី Concours Dynamique ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមាន ២វិញ្ញាសារ៖ 1. Connaissance Générale 2. Talent

រាល់ព៍ត៌មានបន្ថែម និង ការចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនង៖ ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាបារាំង បន្ទប់លេខ M204 រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ ទូរស័ព្ទ៖
- 0977 525 225
- 086 535 335

Posted on: 2015-03-12 03:40:14