សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល “ស.វ.ស” សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់និស្សិត ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា រាជដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងផ្តល់ អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជា សម្រាប់ការសិក្សាបន្ត ឬ ចុះកម្មសិក្សានៅប្រទេស បារាំង។

Posted on: 2015-03-12 03:37:53