នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ប្រតិភូអញ្ជើញមកពីក្រសួងហិរញវត្ថុប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយលោក Atsushi Fukimura, GM Business Development Department បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ប្រតិភូអញ្ជើញមកពីក្រសួងហិរញវត្ថុប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយលោក Atsushi Fukimura, GM Business Development Department បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃ ស.វ.ស។ ជំនួបនេះ ផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគម្រោងឧបត្តម្ភថវិកាដំណើការមជ្ឍមណ្ឌលវិភាគរោគសញ្ញាវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ ស.វ.ស ដែលជាកិច្ចសហការរវាង ស.វ.ស និង អង្គការ JATA។

Posted on: 02/17/2016 9:02:47 AM