និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តចំនួន១០រូបទទួលបានអាហាររូបករណ៏សម្រាប់ការសិក្សា Online ស្តីពី Essential Skills For Medical Education (ESME) ឧបត្ថម្ភដោយ GHETS (Global Health Through Education, Training and Service)។

វគ្គសិក្សាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ គឺរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចូលនូវផ្នត់គំនិតនៃការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់ (Evidence-Based Medical Education)។

Posted on: 02/09/2016 12:59:20 PM