នាល្ងាចថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) មានជំនួបរវាងឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃស.វ.ស ជាមួយនឹងលោក Romain LOUVET និង លោកស្រី Pascale TURQUET របស់ស្ថានទូតបារាំង។

នាល្ងាចថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) មានជំនួបរវាងឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ សាផុន វឌ្ឍនៈ សាកលវិទ្យាធិការនៃស.វ.ស ជាមួយនឹងលោក Romain LOUVET (Conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur de l’Institut Français du Cambodge) និង លោកស្រី Pascale TURQUET (Attachée de coopération) របស់ស្ថានទូតបារាំង។ ជំនួបដ៍មានសារៈសំខាន់នេះនេះផ្តោតទៅលើការផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗ និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា មកកាន់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

Posted on: 11/04/2015 9:44:25 AM