អនុស្សាវរីយ៍ការចុះកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រងរុក្ខជាតិឱសថ

សកម្មភាពនៃការចុះកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្រងរុក្ខជាតិឱសថ របស់និស្សិតឱសថសាស្រ្តជំនាន់៣៤ កាលពីខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅខេត្តមណ្ឌលគីរី ដែលរៀបចំដោយមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្ត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។

Posted on: 2015-03-11 20:01:07