ពីធីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស និង ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

កម្រងវិចិត្រសាល ពីធីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស និង ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ) និង ឆ្នាំទី១ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងគ្រប់ផ្នែក ប្រមាណ 950នាក់ ដែលបានប្រឡងនិងជ្រើសរើសជាប់ថ្នាក់ជាតិចូលរៀននៅ​ ស.វ.ស ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦​ ២០១៧ នៅនៅទីតាំងទី២ (សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស"​ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។