សកម្មភាពប្រឡងអន្តេវាសិក (OSCE)តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ