សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធីរបស់​ Institut de la Francophonie pour la Médicine tropicale (IFMT)

លោកសាស្រ្តាចារ្យ​Daniel Reinharz នាយក Institut de la Francophonie pour la Médicine tropicale (IFMT) នឹង​រៀបចំសិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​កកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​របស់​IFMT ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសហសាល​ជាន់ទី៦នៃអាគារសម្តេចហ៊ុនសែន (អាគារទី២)។ ដើម្បីជាប្រយោជន៏និស្សិត​សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីសិក្សាបន្ត​ថ្នាក់ខាងលើ​ (មានអាហារូបករណ៍)  ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត​សូម សូមជូនដំណឹងដល់ និស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​ថ្នាក់ឆ្នាំទី៧/៨ និងនិស្សិត​ឱសថសាស្រ្ត​ឆ្នាំទី៥ ដើម្បីមកចូលរួម។

Posted on: 2015-06-22 21:45:56