សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទបវេសនកាល កាដាក់ពាក្យឈ្មោះចូលរៀន និង បង់ថ្លៃសិក្សា នៅ ស.វ.ស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

ក. កាលបរិច្ឆេទ ចុះឈ្មោះចូលរៀន៖
+និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ មហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ និង មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ៖
ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

+និស្សិតសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និង ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ដែលត្រូវឡើងឆ្នាំទី២)។
ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

ខ. កាលបរិច្ឆេទបង់ថ្លៃសិក្សា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

បញ្ជាក់៖
. និស្សិតទាំងអស់ គឺតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី (២០១៧-២០១៨) ជាការចាំបាច់បំផុត។
. ការចុះឈ្មោះចូលរៀន អាចធ្វើឡើងតាម ២របៀប៖
-ចុះឈ្មោះផ្ទាល់នៅការិយាល័យចុះឈ្មោះ និង លិខិតបទដ្ឋាននិស្សិត ទីតាំងទី១ ស.វ.ស។
-ចុះឈ្មោះ Online តាមរយៈ Link: http://uhs.edu.kh//StudentProfile

Posted on: 10/05/2017 3:54:28 PM