សិក្ខាសាលាជំនួយស្មារតីដល់និស្សិតស.វ.ស ក្រោមប្រធានបទ៖ “អប់រំចិត្ត៖ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯង និង អ្នកជុំវិញខ្លួន?”

+រសៀលថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សម្រាប់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ

+រសៀលថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សម្រាប់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ, សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ និង ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។

Posted on: 02/24/2017 3:43:35 PM