សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សូមជម្រាប់ជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល(ស.វ.ស) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៧ឲ្យបានជ្រាបថា៖......

ដោយមានការសហការជាមួយទីស្នាក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ស.វ.ស នឹងរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលវិជ្ជាសង្រោះបឋម ដល់និស្សិត ស.វ.ស ចំនួន ១០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

Posted on: 01/10/2017 2:50:52 PM