កម្មវិធី "ទស្សនាចរ ស.វ.ស" (UHS Open House) ឆ្នាំ២០១៦

+ ប្រារព្ធធ្វើលើកទី១ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីតាំងទី១ ស.វ.ស (ទល់មុខអគារខ្ពស់វឌ្ឍនៈ)
+ ប្រារព្ធធ្វើលើកទី២ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីតាំងទី២ ស.វ.ស (ជិតមន្ទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត)។
កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ៖ ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ (មិនគិតថ្លៃ! តែកន្លែងមានកំណត់)
ទីកន្លែង៖ នៅទីតាំងទី១ (ទល់មុខអគារខ្ពស់វឌ្ឍនៈ)

+ ផែនទីទីតាំងទី ១៖ https://goo.gl/maps/zaoRzNZqBoB2
+ ផែនទីទីតាំងទី ២៖ https://goo.gl/maps/A1ZFkpLj21v

Posted on: 09/09/2016 9:24:35 AM