ព្រឹត្តិការណ៏៖ "ទស្សនាចរ ស.វ.ស"

"ទស្សនាចរ ស.វ.ស" កម្មវិធីថ្មីមួយដែលសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល "ស.វ.ស" បានបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ២០១៥ សម្រាប់ផ្តល់ឱកាសជូនចំពោះអនាគតនិស្សិត និង ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់បានស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីសក្តានុពលរបស់អនាគតសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់។ ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ តែកន្លែងមានកំណត់!
ព័ត៌មានបន្ថែម និង កាលបរិច្ឆេទនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះ នឹងផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលខាងមុខនេះ នៅលើបណ្តាញសង្គមផ្លូវការតែមួយគត់របស់សាកលវិទ្យាល័យ។

Posted on: 09/01/2016 3:02:38 PM