ព្រឹត្តិការណ៌៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានប្រធានបទ"Management of Dental HVP/Rotavirus infection and Pharmacovigilance"

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន GSK នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រដោយមានវាគ្មិនជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ"Management of Dental HVP/Rotavirus infection and Pharmacovigilance"...

Posted on: 06/21/2016 8:39:49 AM