សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត្រ ការសម្តែងរបាំត្រុដ ដើម្បីបួងសួងសុំជោគជ័យ សិរីមង្គលឆ្នាំថ្មី ទេវត្តាឆ្នាំថ្មី នៅទីតាំងទី២ (ស.ប.ថ.វ) នៃ ស.វ.ស នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ការរៀបចំកម្មវិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត្រ ការសម្តែងរបាំត្រុដ ដើម្បីបួងសួងសុំជោគជ័យ សិរីមង្គលឆ្នាំថ្មី ទេវត្តាឆ្នាំថ្មី នៅទីតាំងទី២ (ស.ប.ថ.វ) នៃ ស.វ.ស នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

Posted on: 04/08/2016 3:43:37 PM