មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៃ ស.វ.ស នឹងរៀបចំ”សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស”សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឯកទេសឆ្នាំទី១ តាមកាលបរិច្ឆេទ និង ក្រុមដូចខាងក្រោម

+ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៤:០០ រសៀល៖ 
1. DES en Cardiologie 
2. DES en Pneumologie
3. DES en Oncologie 
4. DES en Dermatologie
5. DES en Diabétologie-Endocrinologie et Maladies Métaboliques

+ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៤:០០ រសៀល៖
1. DES en Neuro-Chirurgie 2. DES en Chirurgie Générale et digestive
3. DES en Chirurgie-Orthopédique 4. DES en Chirurgie Urologique
5. DES en Chirurgie Pédiatrique 6. DES en Chirurgie Plastique
សំគាល់៖ សិក្ខាសាលានេះប្រារព្ឋធ្វើនៅបន្ទប់សហសាលសិក្សាលេខ១០៦ អាគារមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េទីតាំងទី១ នៃ ស.វ.ស។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន និង មានវត្តមានចូលរួមចាំបាច់។

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៃ ស.វ.ស នឹងរៀបចំ”សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស”សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់ឯកទេសឆ្នាំទី១ តាមកាលបរិច្ឆេទ និង ក្រុមដូចខាងក្រោម៖ 
+ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៤:០០ រសៀល៖ 
1. of 2. Of Cardiology in pulmonology
3. of 4. Of Oncology In Dermatology
5. In Diabetology-endocrinology and metabolic diseases

+ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៤:០០ រសៀល៖
1. In Neuro-surgery 2. In General & digestive surgery
3. Of Orthopaedic Surgery-4. of urological surgery
5. In Pediatric Surgery 6. in plastic surgery

សំគាល់៖ សិក្ខាសាលានេះប្រារព្ឋធ្វើនៅបន្ទប់សហសាលសិក្សាលេខ១០៦ អាគារមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េទីតាំងទី១ នៃ ស.វ.ស។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិតទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន និង មានវត្តមានចូលរួមចាំបាច់។

Posted on: 02/17/2016 9:14:10 AM