ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ បម្រើការងារ នៅការិយាល័យ រដ្ឋបាល និង កិច្ចការទូទៅ ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត និង ផ្នែកបុគ្គលិក-កិច្ចការទូទៅ មហាវិទ្យាល័យទន្ដវទនសាស្រ្ត នៃស.វ.ស

Posted on: 06/17/2024 12:11:46 PM