ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ជំនួយការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង វិភាគ និង ផ្សព្វផ្សាយ (Clinical research assistant)  ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការ នៃស.វ.ស

Posted on: 03/18/2024 1:52:24 PM