ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោង៖ មុខវិជ្ជា Fundamental Nursing Skills និង Adult Nursing ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក និង មុខវិជ្ជា Emergency in Anesthesia, Critical Care Nursing បង្រៀនក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសណ្តំ ប្រពោធនកម្ម និងសង្រ្គោះបន្ទាន់បណ្តុះបណ្តាលបន្តពីបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃស.វ.ស

Posted on: 03/18/2024 1:50:10 PM