ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោង៖ លើមុខវិជ្ជា Musculoskeletal និង មុខវិជ្ជា Cadiopulmonary សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកព្យាបាលដោយចលនា នៅសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃស.វ.ស

Posted on: 11/20/2023 4:57:24 PM