ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ តួនាទីជាគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោងសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឱសថសាស្ត្រ លើចង្កោមមុខវិជ្ជា Microbiologie និង Biologie Clinique របស់ផ្នែកជីវវិទ្យា នៅមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ នៃ ស.វ.ស

Posted on: 03/06/2023 3:24:42 PM