ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖ ផ្នែកផលិត និងស្រាវជ្រាវ ថ្នាលបណ្តុះមេរោគ និង បុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវលើការសរសេរនិតិវិធីស្តង់ដា​​ និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់ ISO 9001:2015 នៅ (CMML) នៃស.វ.ស

Posted on: 01/04/2022 2:12:20 PM