ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តុះបណ្តាលនៃស.វ.ស សាកលវិទ្យាល័យសូមនិស្សិតស.វ.ស ទាំងអស់ចូលរួមផ្តល់មតិចំពោះកម្រងសំណួរសម្រង់មតិនិស្សិតស.វ.សទាក់ទងនឹងគុណផលមួយចំនួននៃស្តង់ដាទី៣ និងទី៥ រៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា។

របៀបនៃការចូលរួមផ្តល់មតិ គឺមានបង្ហាញក្នុងឯកសារណែនាំអំពីរបៀបសម្រង់មតិនិស្សិតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ។ សូមចូលរួមផ្តល់មតិចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

Posted on: 02/20/2018 1:34:02 PM