ការបើកទទួលបេក្ខជនចូលរួមប្រកួត "និក្ខេបបទរបស់ខ្ញុំ រយ:ពេល ១៨០វិនាទី" ទិវាស្រាវជ្រាវបារាំង-កម្ពុជា រៀបចំនូវកម្មវិធីបង្ហាញ "ការងារនិក្ខេបបទ (ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ បណ្ឌិត) ក្នុងរយ:ពេល៣នាទី​ដើម្បីជំរុញនិស្សិត ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ធ្វើការបង្ហាញប្រកបដោយលក្ខណ:សំយោគ នូវការងារស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។

ការប្រកួតនេះ​ផ្តល់រង្វាន់ដល់ការបង្ហាញនិក្ខេបបទដែលល្អជាងគេបំផុត។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងដែលភ្ជាប់ជូន។

Posted on: 02/19/2018 2:25:43 PM