ការបើកទទួលបេក្ខជនចូលរួមប្រកួត "គម្រោងដែលមានលក្ខណ:បង្កើតថ្មី" ក្នុងទិវាស្រាវជ្រាវបារាំង-កម្ពុជាការប្រកួតនេះ ផ្តល់រង្វាន់ដល់គម្រោងដែលមានលក្ខណ:បង្កើតថ្មីណាដែលល្អជាងគេបំផុតព័ត៌មានលម្អិត សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងដែលភ្ជាប់ជូន។

Posted on: 02/19/2018 2:26:08 PM