សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតបរិញ្ញាបត្ររងដែលផ្ទេរការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យចេនឡា និង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ មកចូលរៀននៅសវស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតបរិញ្ញាបត្ររងដែលផ្ទេរការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យចេនឡា និង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ មកចូលរៀននៅសវស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។

Posted on: 02/08/2018 9:09:53 AM