សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស និងការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិស និងការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។

Posted on: 02/08/2018 9:10:29 AM