សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការតាំងពិព័ណ៌សមិទ្ធិផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង របស់ប្រទេសទាំង៦ រៀបចំដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដែលបើកជូនសាធារណៈជនចូលរួមទស្សនាដោយសេរីរយៈពេល ៨ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧:៣០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងបរិវេណទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

Posted on: 01/15/2018 8:14:30 AM