សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការលើកកាលបរិច្ឆេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូរទ័រ និងកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

Posted on: 01/02/2018 12:39:37 PM