តើអ្នកចង់បន្ថែម Frame របស់ Profile picture របស់អ្នកទេ? ងាយស្រួលណាស់ គ្រាន់តែ Comment ដោយប្រើ Hashtag "#UHSGraduation" នៅក្នុង facebook page របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ សុក្រ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

តើអ្នកចង់បន្ថែម Frame របស់ Profile picture របស់អ្នកទេ? ងាយស្រួលណាស់ គ្រាន់តែ Comment ដោយប្រើ Hashtag "#UHSGraduation" នៅក្នុង facebook page របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃ សុក្រ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។
ក្រុមការងារផ្នែកព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនងសាធារណ:របស់សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំជូនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់។
សូមអរគុណ

Posted on: 08/16/2017 8:59:48 AM