មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិ ថ្នាក់ឆ្នាំទី៤ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមានកិត្តិយសជម្រាបជូននិស្សិតទាំងពីរភេទឲ្យបានជ្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យ នឹងធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនក្នុងថ្នាក់ "កម្មវិធីអន្តរជាតិ" នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ខាងមុខនេះ។

Posted on: 08/02/2017 12:54:29 PM